Bailte Beaga Smaointe Móra Babhta 2: Conas Iarratas a Dhéanamh

Clár de chuid Ghaillimh 2020 is ea Bailte Beaga Smaointe Móra ina ndéantar ceiliúradh ar an ‘Meitheal’ – an seantraidisiún Gaelach nuair a thagann an pobal le chéile i gcomhair cuspóir faoi leith, iad ag obair in éindí ar mhaithe le sprioc atá i bpáirt acu a bhaint amach. 

Tá Gaillimh 2020 ag lorg Léirithe Spéise anois ó phobail ar mian leo tionscadal a fhorbairt le haghaidh Babhta 2 de chlár Bailte Beaga Smaointe Móra.  Tá iarratais ar mhaoiniú ó Bhailte Beaga  Smaointe Móra á lorg ó eagraíochtaí pobail agus deonacha, eagraíochtaí cultúir, grúpaí oidhreachta, féilte, compántais ealaíontóirí, scoileanna, eagraíochtaí spóirt, agus grúpaí eile dá leithéid. Cuirfear tús leis an bpróiseas iarratais ar an 2 Aibreán agus is é 5pm ar an 10 Bealtaine an spriocdháta chun Léirithe Spéise a chur isteach.  

 

Léirigh Babhta 1 de Bhailte Beaga  Smaointe Móra an deis ollmhór atá ag pobail áitiúla teacht le chéile i gcomhair tionscadail spreagúla, uaillmhianacha agus chruthaitheacha. Bronnadh maoiniú ar bhreis agus 50 tionscadal dá leithéid ar fud chathair agus chontae na Gaillimhe sa chéad bhabhta de Bailte Beaga  Smaointe Móra agus tá na tionscadail sin cruógach ó shin ag cur a gcuid smaointe i bhfeidhm agus muid ag ullmhú don bhliain mhór féin in 2020.

 

I mBabhta 2 de Bhailte Beaga Smaointe Móra tá iarratais á lorg againn le haghaidh tionscadail a mbaineann na tréithe seo a leanas leo: 

 

Comhar – tionscadail ina dtagann eagraíochtaí, grúpaí agus pobail éagsúla le chéile chun an tionscadal beartaithe a fhorbairt agus a thabhairt i gcrích. 

Uaillmhian – tionscadail atá uaillmhianach ó thaobh samhlaíochta agus scála de agus atá nua nó éagsúil leis na saothair chultúir atá sna pobail áitiúla cheana féin. 

Cruthaitheacht – tionscadail ar cuid dhílis díobh foirm ealaíne nó gné den chultúr lena n-áirítear damhsa, scannánaíocht, litríocht, ceol, amharclannaíocht, na hamharcealaíona, na healaíona traidisiúnta, sorcas, ealaín sráide agus mórthaibhsiú, ailtireacht, teanga, oidhreacht, bia, spórt agus tuilleadh nach iad.  

Rannpháirtíocht an Phobail – ba chóir go mbeadh rannpháirtíocht leathan an phobail le sonrú ar na tionscadail de thoradh caidreamh gníomhach le grúpaí agus eagraíochtaí éagsúla; thar aon ní eile ba mhaith linn go mbeadh scoileanna rannpháirteach i dtionscadail Bhabhta 2. 

An Ghné Eorpach – ba chóir go mbeadh baint ag na tionscadail leis an áit atá againn i gcomhthéacs leathan na hEorpa agus sa saol idirnáisiúnta agus go ndéanfaidís aird a tharraingt ar an stair atá i bpáirt againn leo sin agus ar ár naisc chomhaimseartha. 

Téamaí de chuid Ghaillimh 2020 – ba cheart go mbeadh baint ag na tionscadail le croíthéamaí Ghaillimh 2020 agus go ndíreoidís orthu sin dá réir; is iad na croíthéamaí sin Tírdhreach, Teanga agus Imirce. Is féidir le tionscadail díriú ar cheann amháin, dhá cheann nó gach ceann de na trí théama, agus moltar ciall leathan chruthaitheach a bhaint as na téamaí sin. 

Tuilleadh Eolais:

 

Próiseas Iarratais (GA)

Application process (EN)

 

Foirm Iarratais – íoslódáil (GA)

Application Form – downloadable (EN)

Application form – Online (EN)

 

 

Is é 6pm ar an 10 Bealtaine an spriocdháta chun Léirithe Spéise a chur isteach.