Roinn

27 tionscadal nua faoin gclár Bailte Beaga Smaointe Móra

02.07.2019

Breis agus €200,000 de mhaoiniú ceadaithe do thionscadail a chuirfear i láthair in 2020.

Ag leanúint ar ghlao oscailte ar léirithe spéise, tá ríméad ar Ghaillimh 2020 a fhógairt go bhfuil 27 tionscadal nua roghnaithe don dara babhta den chlár rathúil, Bailte Beaga Smaointe Móra. 

Cuirfear na tionscadail rathúla i láthair ag grúpaí pobail áitiúla agus ealaíontóirí, mar chuid de chlár cultúrtha imeachtaí 2020, agus freagraíonn siad uile do cheann amháin nó níos mó de théamaí an chláir: Teanga, Tírdhreach agus Imirce.   

Roinnfear an ciste maoinithe de €200,000 idir 27 tionscadal agus cruthófar tionscadail iontacha a chuimseoidh ealaín, grianghrafadóireacht, bia, ceol, féilte, taispeántais agus go leor eile.  Is é €500,000 an infheistíocht iomlán ó Ghaillimh 2020 don chlár, Bailte Beaga Smaointe Móra, agus faoi dheireadh 2020 beidh breis agus 70 tionscadal tar éis bheith ar siúl ar fud na cathrach agus an chontae.  

Is ócáid iontach é seo do Ghaillimh 2020 agus muid ag ullmhú do thús bliain iontach do Ghaillimh agus táimid ag tnúth go mór le bheith ag obair leis na pobail seo chun tionscadail nuálacha agus spreagúla a chur ar siúl ar fud na cathrach agus an chontae an bhliain seo chugainn.

Bunaithe ar thraidisiún ársa na hÉireann, an mheitheal, nuair a thagann an pobal le chéile ar mhaithe le haon chuspóir amháin, iad ag obair i gcomhar lena chéile chun a chinntiú go mbaintear amach sprioc chomhchoiteann, tá tionchar imeartha ag an gclár, Bailte Beaga Smaointe Móra, ar fud na Gaillimhe agus tá na tionscadail seo tar éis daoine aonair, teaghlaigh agus pobail a tharraingt le chéile.   Chuir an scéim seo tacaíocht ar fáil agus chuir sé go mór le pobail uaillmhianacha na Gaillimhe. Eagraíodh roinnt féilte nua agus  tugadh tacaíocht do roinnt a bhí ann cheana féin.  Ó Phort Omna go hInis Oírr, agus ó Bhaile an Mhuilinn go Cinn Mhara, bhí breis agus 100 eagraíocht phobail agus chultúrtha rannpháirteach sa chlár ó bunaíodh i mí Iúil 2018 é, go dtí go gcuirfear an tionscadal deireanach i gcrích go déanach i mí 2020. 

Bhí an méid seo a leanas le rá ag Liz Kelly, Léiritheoir Cultúrtha, Gaillimh 2020; “Tá ríméad orainn na tionscadail iontacha seo a dheimhniú do Bhailte Beaga Smaointe Móra, a bheidh mar chuid de chlár iontach ealaíne agus cultúrtha. Is ócáid iontach é seo do Ghaillimh 2020 agus muid ag ullmhú do thús bliain iontach do Ghaillimh agus táimid ag tnúth go mór le bheith ag obair leis na pobail seo chun tionscadail nuálacha agus spreagúla a chur ar siúl ar fud na cathrach agus an chontae an bhliain seo chugainn. Tá ardchaighdeán ag baint leis na tionscadail uile, agus táimid ag tnúth go mór le bheith ag obair le healaíontóirí agus le pobail chun na tionscadail seo a thabhairt chun beatha.” 

Is é a bhí sa ghlao oscailte do Bhabhta 2 go molfadh ealaíontóirí agus pobail smaointe a léireodh saibhreas na compháirtíochta, na huaillmhéine agus na cruthaitheachta atá beo beatha i gCathair agus i gContae na Gaillimhe.   Baineann sé go léir le rannpháirtíocht an phobail, agus nuair a bhíonn gné Eorpach ann, tugann sé saoránaigh na hEorpa le chéile chun cosúlachtaí a cheiliúradh. D’fhreagair na 27 tionscadal rathúil go huaillmhianach don ghlao sin. Ó bhithéagsúlacht go héagsúlacht chultúrtha agus drámaíocht, agus ó mhórshiúlta go hip-hop, ag ceiliúradh na nósanna is traidisiúnta agus cinn chomhaimseartha, beidh na tionscadail de chuid an chláir, Bailte Beaga Smaointe Móra, mar chuid lárnach den chlár cultúrtha in 2020.   

Rinneadh painéal de shaineolaithe seachtracha agus léiritheoirí cultúrtha Ghaillimh 2020 athbhreithniú ar na hiarratais agus aontaíodh ar na tionscadail rathúla faoi na critéir a leagadh amach.  

Rachaidh na 27 tionscadal go léir anois i mbun réamhléirithe agus fógrófar na sonraí iomlána nuair a sheolfar clár cultúrtha Ghaillimh 2020 i mí Mheán Fómhair.  

Imeachtaí Gaolmhara