Roinn

Glaoch oscailte ó Ghaillimh 2020 ar ealaíontóirí a bheith páirteach sa tionscadal Aistriú

08.04.2019

Tugann Gaillimh 2020, i gcomhar le foireann tionscadail Aistriú in OÉ Gaillimh agus Ealaín na Gaeltachta, cuireadh d’ealaíontóirí a spéis a léiriú i saothair a chruthú mar chuid den tionscadal Aistriú in 2020.

Tráth a bhfuil an imirce mar dhúshlán roimh an Eoraip, tá friotal trínar féidir dul i ngleic le dúshláin na linne seo ar fáil i dtéacsanna Gaeilge an fhichiú haois. Tá an tionscadal Aistriú dírithe ar mhórthéama an imirce, agus cuireann sé bailiúchán de théacsanna litríochta na Gaeilge ar an téama sin os comhair an phobail agus na hEorpa i gcoitinne. Tá na téacsanna seo scríofa ag roinnt de na scríbhneoirí Gaeilge is mó cáil i seánraí éagsúla, lena n-áirítear an fhilíocht, gearrscéalta agus sleachta as úrscéalta agus dírbheathaisnéisí.

Tá dearcthaí éagsúla le fáil sna téacsanna – ó na mná óga atá ag dúil go mór le dul ar imirce go Meiriceá sa ghearrscéal le Máirtín Ó Cadhain, go dtí an cuntas pearsanta a thugann Peig Sayers ina dírbheathaisnéis dar teideal Peig: A Scéal Féin. Tá litríocht chomhaimseartha ann freisin – san úrscéal Gluaiseacht le Alan Titley, a léiríonn an caidreamh drochídeach idir imircigh agus lucht a n-iompair, agus sa tsraith dánta ‘Na Murúcha a Thriomaigh’ le Nuala Ní Dhomhnaill, a dhéanann cur síos cumhachtach ar an díláithriú agus ar an dúshlán a bhíonn roimh dhaoine agus grúpaí imeallaithe a thréigeann a gceantair dhúchais.

Tá buiséad iomlán €50,000 ar fáil don choimisiún agus bronnfar an t-airgead seo ar ealaíontóir nó ealaíontóirí a rachaidh i ngleic go cruthaitheach leis na téacsanna. Beidh na saothair seo mar chuid de chlár cultúrtha Ghaillimh 2020. Tá fáilte roimh iarratais ó ealaíontóirí as gach seánra, ina measc: ailtireacht, siorcas, ealaín sráide agus mórthaibhsiú, damhsa, scannánaíocht, litríocht (gach seánra), ceol, ceoldrámaíocht, na healaíona traidisiúnta agus físealaíona. Cuirtear fáilte roimh iarratais ildisciplíneacha agus roimh mheáin mheasctha/dhigiteacha freisin.

Éileofar ar ealaíontóirí a léiríonn spéis in Aistriú a thaispeáint go bhfuil siad tiomanta don Ghaeilge trí úsáid na teanga ina gcleachtas roimhe seo. Ní mór iarratas a dhéanamh atá dírithe ar an lucht féachana/éisteachta agus ar an bpobal. Cloífidh na saothair le mórchuspóir Ghaillimh 2020 chun bliain iontach chruthaitheach a chur ar siúl a dhéanfaidh ceiliúradh ar chultúr na hÉireann agus na hEorpa.

Cuirfear ceardlann ar siúl d’ealaíontóirí a bhfuil spéis acu sa choimisiún Dé Céadaoin, an 1 Bealtaine, in Áras na Gaeilge, OÉ Gaillimh ó 10am-1pm. Beidh baill d’fhoireann tionscadail Aistriú i láthair chun tuilleadh eolais a thabhairt agus ceisteanna a fhreagairt.

 “Agus 68.5 milliún duine ar fud na cruinne díláithrithe, díríonn na téacsanna seo ár n-aird ar an scéal daonna a bhaineann le gach staitistic.”

Deir Liz Kelly, Léiritheoir Cultúrtha le Gaillimh 2020: Tá áthas orainn a bheith ag obair lenár gcomhghleacaithe in OÉ Gaillimh ar scaipeadh na dtéacsanna Gaeilge seo atá chomh cumhachtach agus fadradharcach. Tá aistriúcháin ar fáil i mBéarla cheana féin agus tríd an tionscadal seo beidh na téacsanna á n-aistriú go teangacha Eorpacha eile, rud a chuirfidh go mór lena lucht léitheoireachta agus a dhéanfaidh ceiliúradh ar litríocht na Gaeilge ar ardán idirnáisiúnta. Agus an coimisiún seo á chur ar fáil againn d’ealaíontóirí ar gach cineál seánra chun freagra a thabhairt ar na téacsanna, táimid ag súil le haird an phobail a dhíriú orthu agus na scríbhneoirí suntasacha seo a cheiliúradh i gcomhthéacs comhaimseartha.

Deir an Dr Rióna Ní Fhrighil, léachtóir in OÉ Gaillimh agus comhstiúrthóir Aistriú: Agus 68.5 milliún duine ar fud na cruinne díláithrithe, díríonn na téacsanna seo ár n-aird ar an scéal daonna a bhaineann le gach staitistic. Meabhraíonn Aistriú dúinn go bhfuil tábhacht reatha ag roinnt le litríocht na Gaeilge, tábhacht atá beag beann ar theorainneacha teanga agus cultúir.

Is é an spriocdháta Dé Domhnaigh, an 30 Meitheamh 2019. Tá tuilleadh eolais faoin bpróiseas iarratais ar suíomh gréasáin Aistriú.

Imeachtaí Gaolmhara