Roinn

Ráiteas ó Gaillimh 2020 Príomhchathair Chultúir na hEorpa

07.04.2020

7 Aibreán 2020: Níor fhág paindéimeach COVID-19 aon ghné dár saol slán sábháilte muid. Ar fud an domhain, tá pobail ag déanamh an méid atá de dhíth chun an víreas a mhoilliú agus saolta a shábháil. Tá tionchar suntasach aige seo, a leanfaidh ar aghaidh, ar an saol eacnamaíoch, sóisialta agus cultúrtha i ngach áit. Tá impleachtaí ag na srianta riachtanacha a chuireadh i bhfeidhm maidir le cruinnithe, aonrú sóisialta agus taisteal náisiúnta agus idirnáisiúnta ar conas is féidir le heagraíochtaí oibriú agus ciallaíonn sé seo go gcaithfidh Gaillimh 2020 athbhreithniú a dhéanamh ar thodhchaí ár gclár.

Mar fhreagra ar nádúr na géarchéime seo atá gan réamhshampla, tá Bord Gaillimh 2020 ag obair le laethanta agus seachtainí anuas chun cinntí tábhachtacha a dhéanamh faoi thodhchaí ár gclár.

Tá dlúthchomhairliúchán i gceist leis an obair seo lenár bpáirtithe leasmhara – An Coimisiún Eorpach, An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Comhairle Chontae na Gaillimhe, urraí agus ár gcomhpháirtithe cultúrtha go léir lenár oibrigh muid go dtí seo agus a raibh beartaithe againn oibriú leo le linn na bliana seo. Tá súil againn go mbeidh clár imeachtaí atá inmharthana, bríomhar ach dar ndóigh a bheidh giorraithe ag tarlú níos déanaí sa bhliain mar thoradh air sin. Tá tús curtha againn leis an bpróiseas cumarsáide leis na comhpháirtithe sin nach mbeidh a dtionscadail san áireamh sa chlár giorraithe agus táimid ag plé leis na comhpháirtithe sin a bhfuil a dtionscadail, cé athshamhlaithe, ach tá súil againn go gcuirfear san áireamh iad.

Mar chuid den ghiorrú a chuirfear i bhfeidhm ar ár gclár táimid ag cur clár shealadach ligean chun bealaigh trí seachtainí i bhfeidhm do chách ach amháin creatlach d’fhoireann, ó inniu ar aghaidh. Tá cinneadh an-deacair déanta againn freisin deireadh a chur lenár gconradh le Artichoke. Tá an-díomá orainn go raibh orainn na cinntí seo a dhéanamh. Is mian le Gaillimh 2020 aitheantas a thabhairt don bhfoireann go léir agus go háirithe don Stiúrthóir Cruthaitheach Helen Marriage agus don fhoireann ag Artichoke as a gcuid oibre crua agus a dtiomantas do Ghaillimh 2020. Chuir Helen, ag obair le foireann Gaillimh 2020, clár iontach cultúrtha imeachtaí ar fáil, a chuirfeadh go leor chuimhneacháin agus eispéiris chultúrtha iontacha ar fáil do na pobail áitiúla ar fud chathair agus chontae na Gaillimhe.

Ag labhairt dó ar shon an Bhoird, dúirt an Cathaoirleach, Arthur Lappin;

“Táimid aireach faoin misean atá mar bhonn agus thaca ag Gaillimh 2020 ón tús – chun clár a chur ar bun a dhéanfaidh ceiliúradh ar chruthaitheacht na Gaillimhe ag a bhfuil clú ar, dul i ngleic le pobail ar fud na Cathrach agus an Chontae chun cleachtas cultúrtha láidir agus buan a éascú, agus chun an dúshraith a leagan síos d’oidhreacht inbhuanaithe d’oibrithe cultúrtha agus do phobail chultúrtha sa todhchaí i bhfad amach romhainn. Is dúshláin shuntasacha nua, airgeadais agus ama iad cúinsí a eascraíonn as an éigeandáil Coróinvíreas, rud a fhágfaidh go mbeidh athruithe neamh-inmhianaithe agus pianmhara ar ár bpleananna. Déanfaimid ár ndualgaisí a fheidhmiú ar bhealach coinsiasach agus éifeachtach laistigh de na hacmhainní agus na srianta a ghearradh orainn. Tá sé tábhachtach a rá gurb iad na cinntí atá á dhéanamh againn anois an t-aon bealach gníomhaíochta is féidir linn a dhéanamh go freagrach sna cúinsí reatha. Leanfaidh Bord Gaillimh 2020 ag dul i gcomhairle leis na páirtithe leasmhara sna seachtainí amach romhainn chun cinntí níos fadtéarmaí a dhéanamh i bhfianaise na srianta maoinithe agus ama agus cuirfear ráiteas poiblí eile amach nuair a bheidh an obair sin críochnaithe”.

CRÍOCH