Níl anseo ach an tús...

Gan ach beagán le cois bliana fanta go mbeidh Gaillimh ina Príomhchathair Chultúir na hEorpa in 2020, tá muid ag cur tús le céim an táirgthe sa tionscadal seo.

Tá chuile dhuine ag obair ar a ndícheall le go mbeidh príomhchathair chultúir againn a mbeidh cách bródúil aisti.

Tá smaointe curtha i dtoll a chéile, tá pleananna déanta, tá tionscadail áirithe faoi lán seoil cheana féin, agus tá cruth soiléir ag teacht ar thionscadail eile. Agus cé go mbaineann anró leis an obair seo scaití, bíonn scléip agus spraoi ag baint léi chomh maith. Daoine, pobal, cur le chéile, samhlaíocht agus aislingí – is iad sin na rudaí atá i gceartlár Gaillimh 2020.  Na deiseanna agus an tábhacht a bhaineann le cultúr inár saol agus inár bpobail – sin atá i gceist leis.   

 

Agus an oiread sin tionscadal ar na bacáin againn, tá comhordú as cuimse le déanamh agus pleananna le cur i gcrích. Faoi láthair tá an clár ollmhór imeachtaí á réiteach againn; mórshearmanas oscailte i mí Eanáir 2020 a bheas ina bhuaicphointe ag an ullmhúchán seo. Le linn an chuid eile de 2020, beidh imeachtaí spraíúla spreagúla ar bun ar fud shráidbhailte agus bhailte na Gaillimhe, agus sa gcathair féin, ar ndóigh. Ealaín agus drámaíocht, spórt agus bia, rince, na meáin dhigiteacha agus sorcas, agus tuilleadh nach iad – déanfar an uile ghné de chultúr na hÉireann agus na hEorpa a cheiliúradh faoi scáth Gaillimh 2020.  

 

Tá clú agus cáil ar Ghaillimh as a tírdhreach aoibhinn, as a cathair bheoga, agus as gnaíúlacht agus deisbhéalaíocht na ndaoine. Is deis é seo dúinn barr feabhais a bhaint amach, deis do chách taithí a fháil ar bheith rannpháirteach i gcúrsaí cultúir, seans do dhaoine an chéim chinniúnach sin a ghlacadh lasmuigh dá réimse compoird agus an saol a fheiceáil ar bhealach úr. Is deis atá ann an nasc idir an chathair agus an contae a mhúscailt, ár gcultúir a cheiliúradh, agus an saol a chaitheamh ar bhealach beagán níos beoga. Seans atá ann neart scléipe a dhéanamh, aithne a chur ar chairde nua agus muintearas a chothú arís le seanchairde, agus cuimhní cinn a chruthú nach ligfear i ndearmad choíche.

De bharr Gaillimh 2020 freisin, is féidir le daoine a bheith rannpháirteach agus a gcion féin a dhéanamh, agus iad ag mothú go láidir ina gcroí istigh gur cuid iad den phobal iontach seo.  Sampla den scoth é Bailte Beaga, Smaointe Móra – ceann de mhórchláir Gaillimh 2020 – den mhéid is féidir a chruthú nuair a thagann daoine le chéile chun rudaí nua a chruthú. Féilte nua, léirithe drámaíochta agus tobchaiféanna – is bealaí iad sin a bhfuil pobail ar fud an chontae agus na cathrach ag teacht le chéile le teann cruthaitheachta chun muintearas pobail a chothú agus chun barr feabhais a chur ar a n-áit chónaithe.  

 

Cuid dhílis d’aidhmeanna Gaillimh 2020 is ea go bhfágfaí oidhreacht bhuan, a athróidh tírdhreach sóisialta agus cultúrtha na Gaillimhe. Is mian linn oidhreacht a fhágáil ina mbeidh Gaillimh níos beoga, Gaillimh níos cuimsithí, agus Gaillimh níos spraíúla. Go mb’áit í Gaillimh a mbíonn rath ar ealaíontóirí óga, a dtagann pobail le chéile chun an cultúr a cheiliúradh, chun an saol a cheiliúradh. Go mb’áit í Gaillimh a dtugtar aitheantas don chruthaitheacht, an cultúr i gceartlár gach a ndéanaimid, áit a bhfuil taitneamh breise le baint as an saol ag gach duine a chónaíonn agus a thugann cuairt ar an áit.  

 

Ó thús deireadh Gaillimh 2020 beidh páistí agus an t-aos óg trí chéile i gcroílár na hoibre go léir. Ciallaíonn sé seo go mbeidh deis ag gach páiste agus duine óg a bheith rannpháirteach sa chultúr ó cheann ceann na bliana – beidh scoth na n-imeachtaí, na gceardlann agus na dtaibhléirithe ar siúl agus rachaidh an tsamhlaíocht iontu i gcion ar chách.   

 

Is é bun agus barr Gaillimh 2020 na gnéithe is luachmhaire dár gcultúr ilchineálach a cheiliúradh, agus an status quo – cúrsaí ealaíon, cúrsaí cultúir agus cúrsaí sóisialta araon – a chur trí chéile freisin, agus an bealach á réiteach againn don nua.  

Beidh an bhliain seo ar cheann de na tréimhsí is spleodraí riamh i stair na Gaillimhe … tá an seans againn an saol anseo a athrú chun feabhais go buan. Téanam ort ar bord agus ar aghaidh linn ar aistear iontach!